Contact

Beoordelingen (via Google)

(Translated by Google) Mark did a good job. We had a dark lacquered oak floor. He sanded it, re-oiled it and installed new skirting boards. The result is beautiful and we are very happy with it. (Original) Mark heeft goed werk geleverd. We hadden een donker gelakte eiken vloer. Deze heeft hij geschuurd, opnieuw geolied en nieuwe plinten gemonteerd. Het resultaat is prachtig en wij zijn hier heel blij mee.Thomas Tijssen
(Translated by Google) Another satisfied customer! Our floor was in bad shape but is now like new again. Mark van Wamel is a professional, knows what he is doing and gives good advice. (Original) Weer een tevreden klant! Onze vloer was er slecht aan toe maar is nu weer als nieuw. Mark van Wamel is een vakman, weet wat hij doet en geeft goede adviezen.Fam Ter Bruggen
(Translated by Google) Mark is a hard worker who keeps his promises. The floor looks like new again. (Original) Mark is een harde werker die zijn afspraken nakomt. De vloer ziet er weer als nieuw uit.gerla Rangelrooij
(Translated by Google) We are very happy with Mark. The end result is top notch, and thanks to his experience and expertise, Mark thinks along well and sees things that we could not have imagined. Thanks Mark! (Original) We zijn ontzettend blij met Mark. Het eindresultaat is top, en dankzij zijn ervaring en expertise denkt Mark goed mee en ziet dingen die wij niet hadden kunnen bedenken. Bedankt Mark!Elles Herber
(Translated by Google) Mark has transformed a more than 20-year-old wooden floor into a floor that is indistinguishable from new in three days. He has knowledge, experience, commitment and goes to great lengths to achieve a top result. His approach is completely up-to-date and the execution down to the last detail and his costs are worth the last euro. If he doesn't have time right away, wait until he does. It's worth the wait. (Original) Mark heeft een ruim 20jaar oude houten vloer in drie dagen omgetoverd in een vloer die niet van nieuw is te onderscheiden. Hij heeft kennis, ervaring, inzet en gaat tot het gaatje om een top resultaat neer te zetten. Zijn aanpak is volledig up-to-date en de uitvoering tot in de puntjes en zijn kosten tot de laatste euro waard. Als hij niet onmiddellijk tijd heeft, wacht dan even tot die tijd er wel is. Het is de moeite van het wachten waard.Jan Middelkoop
(Translated by Google) Mark is friendly and professional and worked hard to deliver our floor quickly. The contact was pleasant and the result is very nice. Definitely recommended. (Original) Mark is vriendelijk en professioneel en heeft hard gewerkt om onze vloer snel op te kunnen leveren. Het contact was prettig en het resultaat is erg mooi. Zeker aan te bevelen.Tom van Schaik
(Translated by Google) We are so glad we had our floor treated, it looks better than we ever expected. and see that this has been done by a true professional. Mark has a passion for his work, works accurately and gives advice where necessary. Highly recommended!! You get a big 10 from us!! (Original) Wij zijn zo blij dat we onze vloer hebben laten behandelen, het ziet er beter uit dan we ooit hadden verwacht. en ziet dat dit door een echte vakman is gedaan. Mark heeft passie voor zijn werk, werkt nauwkeurig en geeft advies waar nodig. Een echte aanrader!! Van ons krijg je een dikke 10!!Albulena Meholli
(Translated by Google) the renovation of the oak wooden floor has been neatly done. he contributed to the color for the floor. we are very happy with it! really recommended! (Original) het renoveren van de eiken houten vloer is netjes gedaan. hij heeft meegedacht in de kleur voor de vloer. we zijn er erg blij mee! echt een aanrader!Carina Baan
(Translated by Google) A true professional who knows what he is doing! Highly recommended. A beautiful floor again after 22 years. (Original) Een echte vakman die weet waar ie mee bezig is! Zeker een aanrader. Na 22 jaar weer een prachtige vloer.Monique Gerritsen
(Translated by Google) Everything was neatly arranged, even a number of things that were not done properly when laying the floor were adjusted. Very satisfied! (Original) Alles keurig geregeld, zelfs een aantal zaken die bij het leggen van de vloer niet netjes waren gedaan aangepast. Zeer tevreden!Geurt van Aalst
(Translated by Google) Due to a change from fireplace to wood stove, we lacked a piece of wooden floor at the fireplace. Ended up at the Mark via via. With clear knowledge of the matter, he helped us by adjusting the floor in such a way that it fits nicely with the old floor and we immediately decided to have the floor polished and oiled by Mark. Absolutely no regrets. (Original) Wegens een verandering van open haard naar houtkachel kwamen we een stuk houten vloer tekort bij de schouw. Via via bij de Mark terecht gekomen. Hij heeft met duidelijke kennis van zaken ons geholpen door de vloer zodanig bij te leggen, dat deze mooi aansluit op de oude vloer en we gelijk hebben besloten om de vloer door Mark te laten polijsten en oliën. Absoluut geen spijt van.Matthijs Nobel
(Translated by Google) After a major renovation, during which the solid oak floor had to endure a lot, it really needed a renovation. Mark gave us excellent advice and started work on the agreed date. The end result is incredible. A beautiful light oak floor, the planks connect nicely again and will continue to do so due to the retaining springs that have been installed behind the new skirting boards. Unevenness in the floor has been repaired. What you call a perfect renovation and craftsmanship. We are very happy with it. Carla, Afferden (Gld) (Original) Na een grote verbouwing, waarbij de massief eikenvloer flink wat te verduren heeft gekregen, was deze echt aan een renovatie toe. Mark heeft ons een prima advies gegeven en is op de afgesproken datum aan de slag gegaan. Het eindresultaat is ongelooflijk. Een mooie lichte eikenvloer, de planken sluiten weer mooi aan en zullen dat blijven doen door de opsluitveren, die zijn aangebracht achter de nieuwe plinten. Oneffenheden in de vloer zijn gerepareerd. Wat je noemt een perfecte renovatie en vakwerk. We zijn er erg blij mee. Carla, Afferden (Gld)Carla Salet
(Translated by Google) Mark renovated the oak floor in our new house. The floor was discolored and was in need of a makeover. Mark gave us excellent advice and delivered a beautiful floor as he had estimated in advance. He kept all agreements neatly. Excellent quality for a fair price! (Original) Mark heeft de eiken vloer in ons nieuwe huis gerenoveerd. De vloer was verkleurd en was wel toe aan een opknapbeurt. Mark heeft ons uitstekend geadviseerd en heeft een schitterende vloer afgeleverd zoals hij van tevoren had ingeschat. Alle afspraken kwam hij netjes na. Uitstekende kwaliteit voor een eerlijke prijs!Cees Wiggelo
(Translated by Google) Good advice! Think along and a very nice result!! Very happy with it (Original) Goed advies! Denkt mee en een heel mooi resultaat!! Ontzettend blij meeJulie van Rijswijk
(Translated by Google) I should have done that much sooner! I have a beautiful floor thanks to Mark. He has a lot of patience (I had a lot of doubts about the color), but he thinks along with you and I now have a beautiful oak floor with a white glow. In addition, he also works very accurately and pays attention to the smallest details! He even comes back for it. All praise for this craftsman. (Original) Dat had ik veel eerder moeten laten doen! Ik heb een schitterende vloer dankzij Mark. Hij heeft veel geduld ( ik heb erg getwijfeld over de kleur ), maar hij denkt goed met je mee en ik heb nu een prachtige eikenvloer met een witte gloed. Daarnaast werkt hij ook erg nauwkeurig en let op de kleinste details! Komt hij zelfs voor terug. Een en al lof voor deze vakman.E G
(Translated by Google) Mark van Wamel sanded our floor completely white in a short time, just like 21 years ago. We wanted it in the oil but didn't want it too dark colored. He knew exactly how we wanted him. And are happy with it. (Original) Mark van Wamel, heeft onze vloer in korte tijd helemaal blank geschuurd, net als 21jaar geleden. Wij wilde hem in de olie maar wilde hem niet te donker gekleurd. Hij wist precies hoe wij hem wilde. En zijn er blij mee.Sonja Jansen
(Translated by Google) Mark is a professional and we are very satisfied with our floor. (Original) Mark is een vakman en wij zijn erg tevreden over onze vloer.Yannis Kosta
(Translated by Google) What a tyrant Mark is! An absolute professional who not only did an excellent job, but also thinks along with the situation and gives sound advice. Look no further, this is all you need. (Original) Wat is Mark een geweldenaar! Een absolute professional die niet alleen uitstekend werk geleverd heeft, maar ook meedenkt met de situatie en gedegen advies geeft. Zoek niet verder, dit is alles wat je nodig hebt.rogier kouwenhoven
Sascha de Ridder
(Translated by Google) Mark is a friendly and professional man who works extremely hard. The contact with Mark went very smoothly and the result is beautiful! Sanded, hammered and repainted. Definitely recommend! (Original) Mark is een vriendelijke en professionele man die enorm hard werkt. Het contact met Mark liep zeer soepel en het resultaat is prachtig! Geschuurd, gedreveld en op nieuw in de lak. Zeker aan te bevelen!Nicole Janssen
(Translated by Google) Have our wooden floor renovated by Mark. Neat work delivered!! Very happy with it!! (Original) Onze houten vloer laten renoveren door Mark. Keurig werk afgeleverd!! Heel blij mee!!Erika Den Hartog
Jw Van Maurik
(Translated by Google) Mark is very pleasant to deal with and follows through on his commitments perfectly. He finishes the work within the agreed time, even if he has to continue into the evening. He is a professional and delivers a beautiful floor so that we can start on a perfect floor in our new home. (Original) Mark is erg prettig in de omgang en komt perfect zijn afspraken na. Hij maakt het werk af binnen de afgesproken tijd ook al moet hij daarvoor in de avond door. Hij is een vakman en levert een prachtige vloer af zodat wij op een perfecte vloer kunnen starten in ons nieuwe huis.Henry Van der Graaf
(Translated by Google) Our slat pack is as good as new after 20 years of intensive use. We are very satisfied with the surprising result. Compliments for the skilled and professional approach. (Original) Onze lamelpakket is na 20 jaar intensief gebruik weer als nieuw. We zijn zeer tevreden over het verrassende resultaat. De complimenten voor de vakkundige en professionele aanpak.Jack Huybens
(Translated by Google) Professional, pleasant to deal with, hard working. Nice result beyond expectations. Good advice . Would recommend this professional to anyone! (Original) Vakman, prettig in de omgang hard werkend. Mooi resultaat buiten verwachting. Goed advies . Zou deze vakman iedereen aanraden!Daan van Hoorn
Fwitte Werkzaak
(Translated by Google) Mark van Wamel is a professional! Clear agreements were made. He is kind and hardworking. He has transformed a poorly maintained floor full of damage and damp spots into a beautiful new floor. (Original) Mark van Wamel is een vakman! Er werden duidelijke afspraken gemaakt. Hij is vriendelijk en hardwekkend. Hij heeft een slecht onderhouden vloer vol met beschadigingen en vochtplekken omgetoverd tot een prachtige nieuwe vloer.Froukje
(Translated by Google) Mark has perfectly renovated our 25 year old larch floor. Good and knowledgeable advice. The floor is like new again. Craftsmanship! (Original) Mark heeft onze 25 jaar oude lariksvloer perfect opgeknapt. Goed en kundig advies. De vloer is weer als nieuw. Vakwerk!karen salden
(Translated by Google) Very surprised and happy with the result of our floor! (Original) Zeer verrast en blij met het resultaat van onze vloer!Jacqueline Van Mourik
(Translated by Google) We are very satisfied with the result. Mark is a true professional! (Original) Wij zijn zeer tevreden met het resultaat . Mark is een echte vakman!Gam Hut
(Translated by Google) From A to Z a very professional approach and very customer-oriented! Starting with fast and expert advice and then restoring our wooden floor of oak wagon parts to its former glory! Very professional, punctual, customer-friendly and a true professional! Extremely happy with the end result, much better than we could have hoped for. (Original) Van A tot Z een zeer professionele aanpak en zeer klantgericht! Startend met een snel en deskundig advies om vervolgens onze houten vloer van eiken wagondelen weer in ere te herstellen! Zeer vakkundig, punctueel, klantvriendelijk en een echte vakman! Ontzettend blij met het eindresultaat, nog veel mooier dan van tevoren kunnen hopen.Ellen Jagtenberg
(Translated by Google) Mark is a true professional. Knows all the pros and cons of your wooden floor. Provides expert advice and thinks along. Made our 25 year old American pine floor look like new again. You can confidently trust this professional with your floor. (Original) Mark is een echte vakman. Weet alle voor en nadelen van je houten vloer te vertellen .Geeft deskundig advies en denkt mee. Heeft onze 25 jaar oud Amerikaans grenen vloer weer als nieuw gemaakt. Deze vakman kun je gerust je vloer toevertrouwen.Jan Bijl
(Translated by Google) Very satisfied with the result. (Original) Dik tevreden met het resultaat.J van Setten
Artje de Jong
(Translated by Google) Mark is a perfect professional. Our over 30 year old oak parquet floor is like new, beautifully and professionally finished. A picture that we are very happy with. Mark keeps his appointments punctually, no surprises. We would therefore highly recommend him to anyone who is considering having their floors taken care of (Original) Mark is een perfecte vakman. Onze ruim 30 jaar oude eiken parketvloer is als nieuw, prachtig,vakkundig afgewerkt. Een plaatje waar we heel blij mee zijn. Mark komt zijn afspraken punctueel na, geen verrassingen. Wij willen hem dan ook bij iedereen die overweegt zijn vloer onder handen te laten nemen van harte aanbevelenJan Stel
(Translated by Google) Mark has completely renovated our oak floor. We are extremely satisfied with the result. A craftsman in heart and soul who keeps his promises and delivers a beautiful result. Worth recommending! (Original) Mark heeft onze eikenhouten vloer volledig gerenoveerd. We zijn enorm tevreden met het resultaat. Een vakman in hart en nieren die zijn afspraken na komt en een pracht resultaat aflevert. Het aanbevelen waard!Wolter van Dam
(Translated by Google) Mark van Wamel has beautifully restored our 20 year old oak floor. In addition to the floorboards, he also paid a lot of attention to the finish around the skirting boards. Very beautiful. You can see from everything that he is a true professional. We are very satisfied with his work and very happy that he was recommended to us! (Original) Mark van Wamel heeft onze 20 jaar oude eiken vloer prachtig gerestaureerd. Naast de vloerdelen heeft hij ook veel aandacht besteed aan de afwerking rond de plinten. Erg fraai. Aan alles kan je zien dat hij een echte vakman is. Wij zijn zeer tevreden met zijn werk en heel blij dat hij ons is aangeraden!Annemieke van Bussel
(Translated by Google) In a pleasant, friendly and correct manner I discussed with Mark van Wamel the possibilities of my floor to be treated, oak parquet (20 years old). On the agreed day, Mark van Wamel completely treated the floor in a professional and professional manner. A very nice and good end result. I can recommend this professional. (Original) Op een prettige, vriendelijke en correcte wijze heb ik met Mark van Wamel de mogelijkheden besproken van mijn te behandelen vloer, eiken lamelparket (20 jaar oud). Op de afgesproken dag heeft Mark van Wamel op professionele en vakkundige wijze de vloer geheel behandeld. Een heel mooi en goed eindresultaat. Deze vakman kan ik u aanbevelen.Jan Visser
(Translated by Google) Mark does what he says and says what he does. Our 20 yr old Oak Floor as new and better! Now in the style of 2020, oiled and lacquered. Very satisfied! What a craftsman. (Original) Mark doet wat hij zegt en zegt wat hij doet. Onze 20 jr oude Eiken Vloer als nieuw en beter! Nu in de stijl van 2020, geolied en gelakt. Zeer tevreden! Wat een vakman.Eric van der Spek
(Translated by Google) The floor in the house we bought was 20 years old, oak. You could see that it had been lived on. Mark van Wamel has breathed new life into it. Awesome, it's like new! Especially the color has been refreshed... my advice is; hire this professional!! (Original) De vloer in het huis dat we kochten was 20 jaar oud, eiken. Je kon wel zien dat er op was geleefd. Mark van Wamel heeft m opnieuw leven in geblazen. Geweldig, hij is als nieuw! Vooral de kleur is erg opgefrist... mijn advies is dan ook; huur deze vakman in!!Henriëtte van Peer
(Translated by Google) Real professionals! (Original) Echt vakmensen!Emarkable BV
Martin Keuken

Van Wamel Parketrenovatie

Vragen? Wij helpen u graag! U ontvangt op werkdagen binnen 4 uur een passend antwoordt.


Liniestraat 34B

4501BP Ochten

Info@vanwamel.com

06 53 38 82 74